BRUKERVILKÅR

  1. Følgende bruksvilkår regulerer bruken av nettstedet som drives av myWorld Nordic AS, Lysaker torg 25, 1366 Lysaker, org. nr. 820 707 672 (heretter kalt "myWorld") og tilgang til myWorld Marketplace. mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østerrike, org.nr. FN 389134g) utfører den tekniske behandlingen av myWorld Marketplace, samt behandler logistikk og operative aspekter ved bestillinger. Dersom du ønsker å foreta kjøp på myWorld Marketplace, gjelder i tillegg til disse bruksvilkårene, de generelle vilkår og betingelser for kjøp på myWorld Marketplace, som du kan få tilgang til via følgende link no.myworld.com.

  2. Brukere av dette nettstedet godtar disse bruksvilkårene. myWorld kan til enhver tid endre og supplere disse bruksvilkårene ved å oppdatere dem. myWorld sender deg de endrede bruksvilkårene via e-post, noe som gir deg 2 måneder til å godkjenne eller avvise endringene.

  3. myWorld forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere og slette deler av nettstedet eller alt som tilbys, eller til å justere publiseringen enten midlertidig eller på ubestemt tid, særlig dersom det ikke lenger er mulig for leverandøren å fortsette ytelsen av tjenester fra et finansielt standpunkt.

 

1.     BRUKERKONTO OG TILGANG

1.1. Tilgangen kan kun benyttes til private formål, dvs. kun for formål som ikke er knyttet til driften av en virksomhet. Din bruksrett er ikke overførbar og gjelder utelukkende bruken av myWorld Marketplace.

 

1.2. Din brukerkonto gir deg ikke rett til å registrere eller bruke produktinformasjon, beskrivelser eller priser eller laste ned eller kopiere innholds- og kontoinformasjon for å kjøre datautvinning, roboter eller lignende dataopptak og utvinningsprogrammer.

 

1.3. Når du bruker tilgangen til myWorld Marketplace kan du ikke, forutsatt at myWorld ikke tidligere har gitt sitt samtykke, skade, begrense eller forkorte myWorlds opphavsrett.

 

1.4. Personer som ikke har fylt 18 år, (og ikke anses å være myndige med full rettslig handleevne), har ikke rett til å registrere en brukerkonto og/eller kjøpe varer eller tjenester på myWorld Marketplace.

 

1.5. Avtalen med hensyn til lisensen for tilgang og bruk av myWorld Marketplace utstedes ved bekreftelse på din registrering via myWorld til e-postadressen du oppga ved registrering.

 

1.6. Registrering hos myWorld Marketplace og bruk av denne er gratis for kunden.

 

2.     DIN KONTO

2.1. Du kan kun foreta kjøp i myWorld Marketplace via din eksisterende myWorld-konto (se punkt 1 i bruksvilkårene). Du kan bruke kontoen frem til du sletter den, lar den bli slettet, eller vi velger å slette den, eller vi velger å legge ned myWorld Marketplace.

 

2.2. myWorld kan slette din konto, særlig ved følgende viktige årsaker:

 

i. Dersom du benytter din konto til et formål den ikke er ment for, eller avbryter, skader eller på annen måte forstyrrer myWorld Marketplace eller tilgang til denne (for eksempel bruk av skadelig programvare); eller

ii. dersom du benytter din konto på en måte som bryter disse brukervilkårene; eller

iii. dersom du bruker din konto svikaktig eller i forbindelse med kriminell handling eller ulovlig virksomhet, inkludert hvitvasking eller bedrageri; eller

iv. dersom du bruker kontoen din til å forårsake ubehag, ulempe eller fremkalle frykt;

v. dersom du bruker myWorld Marketplace til å annonsere eller tilby varer og tjenester fra andre nettsteder.

 

2.3. Ved sletting av kontoen vil bruksvilkårene, som gir deg tilgang og rett til å bruke myWorld Marketplace, slutte å gjelde med umiddelbar virkning. Vi vil informere deg via e-post. Uavhengig av dette; de bestemmelser i bruksvilkårene som skal gjelde også etter oppsigelse, inkludert punkt 4 (Ansvar), gjenstår.

 

2.4. myWorld kan dessuten oppheve din rett til å bruke myWorld Marketplace og din brukerkonto når som helst ved utløpet av oppsigelsesfristen på en måned. Du vil motta slik varsel om oppsigelse av din konto via e-post.

 

2.5. Dersom du benytter din myWorld-konto, er du ansvarlig for å sikre konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt og begrense tilgangen til datamaskinen og mobile enheter og akseptere ansvar for alle aktiviteter som foregår ved bruk av din konto og ditt passord. Du er forpliktet til å beskytte og sikre at innloggingsinformasjonen for kontoen din, datamaskinen din og andre mobile enheter forblir konfidensiell, og at tredjeparter ikke har tilgang til disse.

 

2.6. Du er forpliktet til å informere myWorld om ethvert tegn til tyveri, tap, upassende eller uautorisert bruk av din myWorld-konto ved å sende en e-post til customerservice.no@myworld.com.

 

2.7. Du er forpliktet til å uttale deg sannferdig om myWorld og, dersom det foreligger endringer, til å endre disse på "Min Side" eller ved å sende en e-post til customerservice.no@myworld.com  Skulle du forsømme noen av de påberopte forpliktelser, kan myWorld, med god grunn, slette kontoen i samsvar med dette punkt.

 

3.     IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1. Det totale innholdet som myWorld Marketplace omfatter eller som det produserer, for eksempel tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger og datainnsamling, er beskyttet og er tilgjengelig utelukkende for myWorld eller dets lisensgivere, som leverer og/eller forsyner innholdet.

 

3.2. Du kan ikke systematisk trekke ut eller gjenbruke deler av en myWorld-tjeneste uten skriftlig forhåndssamtykke fra myWorld. Særlig kan du ikke initiere datautvinning, bruke roboter, utføre datasøk eller bruke lignende datainnsamling eller utvinningsprogrammer med sikte på å trekke ut viktige deler av myWorld Marketplace og gjenbruk av dette (uavhengig av om du ønsker å utføre handlingen bare én gang eller flere ganger) uten myWorlds skriftlige forhåndssamtykke. Du kan ikke opprette og/eller publisere din egen databank som inneholder viktige komponenter av en tjeneste som tilbys av myWorld (for eksempel myWorld-priser og produktinformasjon) uten myWorlds skriftlige forhåndssamtykke.

 

3.3. MyWorld-grafikk, logoer, overskrifter, ikoner, skript og servicenavn som er inkludert som en del av en myWorld-tjeneste eller er utarbeidet av dem, er merker og varemerkerettigheter tilhørende myWorld. MyWorld-varemerker og varemerkerettigheter kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke tilhører myWorld på en måte som kan føre til forvirring for andre kunder eller fornedre eller diskreditere myWorld.

 

3.4. Alle andre merker og varemerker, som ikke eies av myWorld og som vises som en del av en myWorld-tjeneste, tilhører den respektive eieren. myWorld anerkjenner immaterielle rettigheter til tredjeparter. Dersom du mener at dine immaterielle rettigheter har blitt brukt på en måte som gir grunn til mistanke om krenkelse, vennligst informer myWorld kundeservice på e-post til: customerservice.no@myworld.com.

 

4.     MYWORLD ANSVAR

4.1. myWorld bestreber seg på å sikre at myWorld Marketplace er tilgjengelig kontinuerlig og uten avbrudd, og at kommunikasjon kan foregå uten problemer. Din tilgang til myWorld Marketplace kan imidlertid iblant avbrytes eller på annen måte begrenses, slik at reparasjoner, vedlikehold eller service kan finne sted, eller ved force majeure (inkludert, men ikke begrenset, eventuelle avbrudd på Internett-tjenesteleveranser) som er utenfor leverandørens rimelige kontroll og dermed at han ikke er forpliktet til å erstatte disse tjenestene. myWorld forsøker å begrense frekvensen og varigheten av disse midlertidige forstyrrelsene eller begrensningene. Dersom myWorld tilbyr en mangelfull tjeneste, har du rett til å gjøre gjeldende garantikrav innenfor rammen av lovbestemte garantibestemmelser.

 

4.2. myWorld godtar ansvar for skader som oppstår mens du bruker myWorld Marketplace, samt tjenester og produkter dersom årsaken til skaden kan tilskrives et forsettlig eller grov uaktsomt brudd på forpliktelse fra myWorld eller dets juridiske representanter eller stedfortredende agenter. Et forsettlig brudd på forpliktelser oppstår hvis myWorld eller dets stedfortredere med vilje, bevisst og villig ikke utfører en forpliktelse. Et grov uaktsomt brudd på forpliktelse oppstår dersom myWorld eller dets stedfortredende agenter ikke oppfyller en forpliktelse med iøynefallende uforsiktighet, dvs. atferden avviker ekstremt fra due diligence.

 

4.3. MyWorld er ikke ansvarlig for materielle eller immaterielle skader som ikke skyldes et forsettlig eller grov uaktsomt brudd på forpliktelse fra myWorld, deres juridiske representanter eller stedfortredende agenter (inkludert men uten begrensning, tap av fortjeneste, tap av inntekter, negativ kontraktsinteresse, skader på grunn av tap av data, krav basert på ugrunnet berikelse, advokatsalær eller kontraktmeglingsavgifter) som oppstår som følge av bruk av informasjon som er gitt eller bruk av feil eller ufullstendig informasjon.

 

4.4. Videre er myWorld ikke ansvarlig for hyperkoblinger eller deres innhold. myWorld påtar seg intet ansvar av noe slag for gjeldende status, nøyaktighet, integritet, lovlighet eller kvalitet på hyperkoblinger. Ethvert ansvar ligger hos leverandøren av den linkede nettsiden. myWorld har ingen kontroll over nåværende eller fremtidig struktur eller innholdet i disse hyperkoblingene. myWorld påtar seg derfor ikke ansvar for innholdet i hyperkoblinger som ble endret etter at koblingen ble lagt til, eller for innlegg fra tredjeparter i myWorlds gjestebøker, diskusjonsfora og adresselister. Kontinuerlig overvåking av de koblede nettstedene er ikke rimelig uten vesentlig bevis på rettslige overtredelser. Så snart myWorld blir kjent med et slikt lovbrudd, vil hyperkoblingen bli fjernet omgående. For mulige ulovlige aktiviteter eller informasjon levert av elektroniske linker som linker myWorld Marketplace til andre nettsteder på internett, samt for innhold som er plassert på myWorld Marketplace av selgere, er myWorld kun ansvarlig der myWorld har blitt gjort skriftlig oppmerksom på og ikke har klart å fjerne informasjonen eller blokkere tilgangen til den innen en rimelig tidsperiode. Innhold av diskriminerende, støtende, moralsk forkastelig eller ulovlig karakter vil fortløpende bli fjernet av myWorld.

 

4.5. Denne ansvarsfraskrivelsen skal anses som en del av nettstedet. Hvis deler eller enkelt setninger i denne teksten ikke, bare delvis eller rett og slett ikke lenger samsvarer med gjeldende rettslige situasjon, forblir den gjenværende delen av dette dokumentet, dets innhold og gyldighet upåvirket.

 

5.     TILBUD FRAU TREDJEPARTER

5.1. myWorld tilbyr næringsdrivende i henhold til forbrukerkjøpsloven ("Selgere") muligheten til å bruke myWorld Marketplace for sine tilbud om varer eller med det formål å tilby tjenester. Slike Selgere er, selvfølgelig, fysiske eller juridiske personer som har salg av varer som sin virksomhet.

 

5.2. Dette betyr at andre enn myWorld kan tilby tjenester eller selge sine sortiment på denne nettsiden. myWorld har linker til nettsteder for tilknyttede firmaer og visse andre firmaer. myWorld er ikke ansvarlig for undersøkelse og evaluering av disse tilbudene eller sidene og garanterer ikke for nøyaktigheten eller innholdet på disse nettstedene, eller lovligheten eller funksjonaliteten. De nødvendige brukeropplysningene for å kunne behandle kjøp og detaljene i forbindelse med forretningstransaksjoner overføres av myWorld til Selgeren av de produkter og tjenester som sluttkunden ønsker å bestille. Ellers er Selgeren ansvarlig for hele kjøpsprosessen. Opplysninger om hvem som selger produktet finnes i produktinformasjonen under oppføringen "Solgt av".

 

5.3. myWorld gir kun informasjon, samt tekniske rammevilkår for brukere, og gir ikke juridisk bindende tilbud. Forpliktelser fra kontraktsmessige forhold som eksisterer mellom bruker og Selger kan ikke overdras til myWorld. myWorld vil ikke fungere som kontraktspartner i lukkede avtaleforhold mellom kunder og Selgere. Oppfyllelse av disse lukkede avtalene via myWorld-plattformen utføres kun av kunden og Selgeren.

 

5.4. myWorld påtar seg intet ansvar for skader som er forårsaket av feil, forsinkelser eller avbrudd i kommunikasjon, forstyrrelser eller tekniske aktiva, tap og sletting av data, virus eller annet mens du bruker myWorld Marketplace. Det kan imidlertid være at dette har blitt forårsaket av operatøren enten med vilje eller ved uaktsomhet, eller at forholdet gjelder tap av liv, lemmer eller trussel mot helse.

 

5.5. Operatøren aksepterer kun ansvar for typiske kontraktsmessige og forutsigbare skader. Det tas ikke ansvar for tap av fortjeneste, besparelser, skader som følge av tredjeparts krav eller for eventuelle andre direkte eller indirekte følgeskader.

 

6.     PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring no.myworld.com. Ved å bruke myWorld Marketplace samtykker du i slik behandling og bekrefter at de personopplysninger du har oppgitt til oss er riktige. Vennligst les vår personvernerklæring nøye.

 

7.     GENERELT

Disse brukervilkårene er underlagt norsk lov. Asker og Bærum tingrett skal være eksklusivt verneting for alle potensielle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene. Selv om norsk lov er gjeldende for nærværende forretningsforhold, kan du også påberope lovpålagte forbrukervernforskrifter som er innført av ditt bostedsland, forutsatt at dette landet er medlemsland i EU. I så tilfelle kan du sende inn et krav i forbindelse med disse bruksvilkårene, som er resultatet av forbrukervernnormer, både i Norge og i det EU-land der du bor.

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for elektronisk tvisteløsning som er tilgjengelig via følgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr ("OS Plattform"). myWorld forsøker å løse alle potensielle meningsforskjeller som kan komme til å oppstå som følge av dette avtaleforholdet minnelig. Videre er myWorld ikke forpliktet til å delta i voldgift og kan heller ikke tilby deg muligheten til å delta i voldgift. Det er imidlertid mulig at Selgeren kan delta i voldgift. Opplysninger om dette kan du finne på den relevante Selgerens nettside, enten i avtrykker eller i de generelle vilkår og betingelser.

For ytterligere spørsmål angående disse bruksvilkår og de generelle vilkår og betingelser, kontakt oss på:

 

myWorld Nordic AS
Lysaker torg 25
1366 Lysaker
E-post: customerservice.no@myworld.com

 

AS med lokaler på Lysaker
Org.nr. 820 707 672 registrert i Foretaksregistere

 

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å forbedre din opplevelse og nettstedets brukervennlighet. For å sikre at du kan bruke alle funksjonene på nettsiden klikker du på "Godta Cookies". For mer informasjon, se Juridisk merknad. Se vår personvernserklærng for mer informasjon.
Som Cashback-medlem får du penger tilbake på dette kjøpet, og du kan samle verdifulle Shopping Points. Ikke medlem enda?
Benefit Voucher
Dette tilbudet er eksklusivt for kunder som har en Benefit Voucher Credit. Benefit Voucher Credit kan bare kjøpes av Lyconet Marketers på www.Lyconet.com .
Som Cashback-medlem får du penger tilbake på dette kjøpet, og du kan samle verdifulle Shopping Points. Ikke medlem enda?